/
  1. V'shamru

From the album Im Ruchi - With My Spirit

© Elana Jagoda 2018