0:00 / ???
  1. V'shamru

From the recording Im Ruchi - With My Spirit